หน้า แรก  |  เกี่ยว กับเรา | กิจกรรม  | โครงการต่างๆ  |  เผยแผ่ธรรมะ  | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อ เรา                      


       

     
       

ภาพงานยกยอดพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสัง วรานุสรณ์
วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุร
24 ตุลาคม 2559


 

โครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฺฒโน) 

   


             
    เชิญ ร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"   สมัครอบรม ปฏิบัติธรรม   อาสาสมัคร   งานเผยแผ่ธรรม
ของมูลนิธิฯ
   
                     
             
    มูลนิธิดวงแก้ว   วัชรธรรมสถาน   วัดป่าบัวแก้ว   บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
 -
เรียนเชิญร่วม งานพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ 21-23 ตุลาคม 2560 


-
ขอ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยค่าเดินทางธรรมจาริกบุโรพุ ทโธ 7-11 ธันวาคม 2560


-

ขอเชิญร่วม พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงหล่อยงค์เจริญการช่าง  


          -   ราย ละเอียด ความคืบหน้าในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"    
          -   โครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ ที่ 19  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
   
         
 
   
         
 
   

    มูลนิธิดวง แก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook

รับ ชม ข่าวกิจกรรมของมูลนิธิฯ รอบสัปดาห์ได้ที่
www.duangkaew-foundation.org