หน้า แรก  |  เกี่ยว กับเรา | กิจกรรม  | โครงการต่างๆ  |  เผยแผ่ธรรมะ  | ประชา สัมพันธ์ | ติดต่อ เรา                        
       

     
       

เชิญร่วมงานบูชาคุณสมเด็จ พระสังฆราช
พระองค์ ที่ ๑๙
วันเสาร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๐ น.
ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี


 

โครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฺฒโน) 

   


             
    เชิญ ร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"   สมัครอบรม ปฏิบัติธรรม   อาสาสมัคร   งานเผยแผ่ธรรม
ของมูลนิธิฯ
   
                     
             
    มูลนิธิดวงแก้ว   วัชรธรรมสถาน   วัดป่าบัวแก้ว   บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
 -
ขอเชิญร่วมหล่อรูป เหมือน พ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙-
ขอ เชิญร่วมงานหล่อพระประธาน วัดป่ามะขาม จ.เลย วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙


          -  

เชิญร่วมงาน บูชาคุณสมเด็จพระสังฆราชในโครงการเทิดพระ เกียรติสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
วันเสาร์ที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๐ น. ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี

   
          -   ราย ละเอียดความคืบหน้าในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"    
          -   โครงการเทิดพระ เกียรติสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ ที่ 19  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆ ปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
   
          -
  เชิญเข้าร่วมถือ ศีล ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติบูชาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕
   
         
 
   

    มูลนิธิดวง แก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๗๕๓-๙๖๐๓
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook

รับ ชม ข่าวกิจกรรมของมูลนิธิฯ รอบสัปดาห์ได้ที่
www.duangkaew-foundation.org