หน้า แรก  |  เกี่ยว กับเรา | กิจกรรม  | โครงการต่างๆ  |  เผยแผ่ธรรมะ  | ประชา สัมพันธ์ | ติดต่อ เรา                      


             
    เชิญ ร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"   สมัครอบรม ปฏิบัติธรรม   อาสาสมัคร   งานเผยแผ่ธรรม
ของมูลนิธิฯ
   
                     
             
    มูลนิธิดวงแก้ว   วัชรธรรมสถาน   วัดป่าบัวแก้ว   บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
 

-
ขอ เชิญร่วมหล่อรูป เหมือนสมเด็จพระสังฆราช และสถูปบรรจุพระบรม สารีริกธาตุ วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙


          -  

เชิญร่วมงาน บูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่ ณ วัชรธรรมสถาน ในวันเสาร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

   
          -   ราย ละเอียดความคืบหน้าในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"    
          -   โครงการเทิดพระ เกียรติสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ ที่ 19  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆ ปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
   
         
 
   
         
 
   

    มูลนิธิดวง แก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๗๕๓-๙๖๐๓
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook

รับ ชม ข่าวกิจกรรมของมูลนิธิฯ รอบสัปดาห์ได้ที่
www.duangkaew-foundation.org