หน้า แรก  |  เกี่ยว กับเรา | กิจกรรม  | โครงการต่างๆ  |  เผยแผ่ธรรมะ  | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อ เรา                      


       

     
       

ภาพงานยกยอดพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสัง วรานุสรณ์
วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุร
24 ตุลาคม 2559


 

โครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฺฒโน) 

   


             
    เชิญ ร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"   สมัครอบรม ปฏิบัติธรรม   อาสาสมัคร   งานเผยแผ่ธรรม
ของมูลนิธิฯ
   
                     
             
    มูลนิธิดวงแก้ว   วัชรธรรมสถาน   วัดป่าบัวแก้ว   บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
 -
เรียนเชิญร่วมงานพิธี สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ 21-23 ตุลาคม 2560 


-

ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ และพิธีพุทธาภิเษกพระธาตุบัวแก้ว 10-13 พฤษภาคม 2560 -
ขอ เชิญร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2560

          -   ราย ละเอียดความคืบหน้าในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"    
          -   โครงการเทิดพระ เกียรติสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ ที่ 19  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆ ปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
   
         
 
   
         
 
   

    มูลนิธิดวง แก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๗๕๓-๙๖๐๓
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook

รับ ชม ข่าวกิจกรรมของมูลนิธิฯ รอบสัปดาห์ได้ที่
www.duangkaew-foundation.org