หน้า แรก  |  เกี่ยว กับเรา | กิจกรรม  | โครงการต่างๆ  |  เผยแผ่ธรรมะ  | ประชา สัมพันธ์ | ติดต่อ เรา                      
       

     
       

ภาพงานยกยอดพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสัง วรานุสรณ์
วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุร
24 ตุลาคม 2559


 

โครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฺฒโน) 

   


             
    เชิญ ร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"   สมัครอบรม ปฏิบัติธรรม   อาสาสมัคร   งานเผยแผ่ธรรม
ของมูลนิธิฯ
   
                     
             
    มูลนิธิดวงแก้ว   วัชรธรรมสถาน   วัดป่าบัวแก้ว   บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
 -

ขอเชิญร่วมเลี้ยงอาหาร กลางวันเด็ก ที่บ้านเด็กเร่ร่อน สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 


          -   ราย ละเอียดความคืบหน้าในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"    
          -   โครงการเทิดพระ เกียรติสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ ที่ 19  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆ ปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
   
         
 
   
         
 
   

    มูลนิธิดวง แก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๗๕๓-๙๖๐๓
E-mail : duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook

รับ ชม ข่าวกิจกรรมของมูลนิธิฯ รอบสัปดาห์ได้ที่
www.duangkaew-foundation.org