"แพทย์ต้นแบบ"

คำถาม1. แนะนำแพทย์ต้นแบบ
พล.ร.ต.นพ.ดร.ปิโยรส ปรียานนท์ จบศัลยกรรมตกแต่งที่ประเทศญี่ปุ่น ม.โชวะ, ศัลยกรรมศรีษะและคอที่ชิบะและMt.Sinai N.Y., Ph.D.-Optical Physic Bio.Med.Eng. Tokyo,MSA. Conell Uni. N.Y., MBA,MPA. Chula.Uni. BKK. ผอ.ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ, รางวัลมหิดล-บีบราว ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คำถามที่2. ต้นแบบแรงบันดาลใจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เป็นต้นแบบให้เราตั้งใจทำคุณงามความดีทดแทนคุณแผ่นดิน ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือทางร่างกาย เพราะต้องให้ความสำคัญกับอาชีพ-การศึกษาเพื่อให้เลี้ยงปากท้องตนได้และความสุขสงบแห่งจิตใจอีกด้วย ท่านสอนให้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขของผู้อื่น เป็นแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งมูลนิธิดวงแก้ว
อาจารย์นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล แพทย์ต้นแบบที่ทำให้เราคิดถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่น สอนและให้กำลังใจ การสนับสนุนให้ตั้งมูลนิธิดวงแก้วและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปช่วยเหลือผป.ในชนบท
อาจารย์แพทย์หญิง อมรา มลิลา แพทย์ต้นแบบในทางธรรม ผู้เป็นศิษย์รุ่นพี่ในครอบครัวแห่งธรรมของหลวงตาพระมหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด ผู้ช่วยผลักดันให้สร้างสถานปฎิบัติธรรมวัชรธรรมสถาน

คำถามที่ 3. ปรัชญาในการดำเนินชีวิต
มุ่งประกอบสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้คนและแผ่นดิน
ในส่วนการงานน้อมนำพรหมวิหารธรรมสี่มาปฎิบัติคือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ในการทำงานให้คิดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนไม่สมบูรณ์เหมือนนิ้วทั้งห้าแต่ละคนมีดีของตนเอง มองหาส่วนดีของแต่ละคน ส่วนบกพร่องของเขาให้อภัย และร่วมงานด้วยกันกับทุกคนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วมรวม ไม่ยอมให้ความไม่ดีของคนหนึ่งคนใดมาทำลายประโยชน์ส่วนรวม และสำคัญที่สุดคือ.... การอดทน....

คำถามที่ 4. ความภาคภูมิใจ
ที่สำคัญคือภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่แพทย์อย่างเต็มที่ในทุกๆสิ่งที่เรียนรู้มาก็นำมาใช้คืนให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นงานทางการแพทย์ การผ่าตัดแก้ไขความพิการ, การบริหารงานเพื่อสาธารณประโยชน์, การอบรมปฎิบัติภาวนาก็ได้เผยแผ่การปฎิบัติภาวนาทั้งสร้างสถานที่ปฎิบัติธรรม และการเผยแผ่ทางสื่อต่างๆรวมทั้งงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆด้วย สรุปคือภูมิใจที่ได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติ-ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์

คำถามที่5. สิ่งที่อยากฝากให้กับน้องๆ
หน้าที่ของแพทย์นั้น มิได้อยู่เฉพาะเวลาการทำงานในรพ. หน้าที่ของแพทย์จะอยู่คู่กับตัวเราตั้งแต่เข้าเรียนจนจบทำงานสิ้นสุดได้ก็เมื่อสิ้นชีวิตนี้ แพทย์ต้องคำนึงถึงผู้อื่นที่ตกอยู่ในความทุกข์ก่อนตนเองเสมอ การทำงานต้องออกมาจากจิตใจที่ดีงามมีความรักความปรารถนาต่อผป.ญาติ เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป ต้องยุติธรรมและไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด จงทำงานในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคิดเห็นผป.เสมือนญาติของเรา และเมื่อมีโอกาสจงทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมรอบตัวไม่ว่าจะน้อยหรือมากเช่นไร และกระทำตามในหลวง ร.9 ที่ให้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่นเสมอ