leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow การสมัครอบรม ณ วัชรธรรม
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมวัชรธรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ณ วัชรธรรมสถาน

    ผู้ไม่มีชื่อในนี้  เราจะไม่รับเข้าอบรม

กรุณาตรวจสอบก่อนเข้าอบรมทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น 

ผู้ที่ไม่สามารถยืนยันได้หรือมีปัญหาในการสมัคร จากการทำตามขั้นตอนแล้ว   กรุณาศึกษาว่าอาจทำผิดพลาดตรงไหน     แล้วส่งเมลมาที่

                        

สำคัญมากกรุณาอ่านก่อนสมัครทุกท่าน

การสมัครอบรมคลิกที่นี่ 

 


 
 กรุณาศึกษาระเบียบการอบรมก่อนสมัครด้วย

******กรณีเป็นผู้สำรองกรุณาตรวจสอรือไม่หนึ่งวันก่อนอบรม****

ระเบียบการสมัครอ่านก่อนสมัคร

ระเบียบการสมัครอบรม

ณ วัชรธรรมสถาน วัดป่าบ้านตาด

ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามจริงทั้งหมดทุกข้อ      

   ในใบสมัครในเว็บ แล้วจึงลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม 

 2. ข้อมูลที่ไม่ครบ/ผิดพลาดหรือไม่สามารถติดต่อ

     กลับได้จะถูกตัดสิทธิ์
 3. การสมัครสามารถสมัครได้ล่วงหน้า

     ไม่เกิน 4 เดือน* และจะปิดรับสมัคร 1 เดือน* 

     ก่อนการอบรม ในแต่ละ หลักสูตร 

     ไม่รับผู้สมัครหลัง 1 เดือนก่อนการอบรม **

 4. การสมัครแทนกันสามารถกระทำได้

     แต่ผู้มีชื่อในใบสมัคร จะต้องรับผิดชอบยอมรับ*

     และปฏิบัติตามระเบียบการสมัคร  

     และ ระเบียบการอบรมทุกประการ   

 5.  เมื่อท่านได้ทำการสมัครอบรมผ่านหน้าเว็บไซด์  

     แล้ว จะต้องทำการยืนยันเพื่อเข้าอบรมผ่านเว็บหน้า   

     ใบสมัครหัวมุมขวาได้จนถึงก่อนอบรม 3  สัปดาห์ *

     เมื่อยืนยันแล้วแต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ต้องทำ

     การสละสิทธิ์ผ่านหน้าเว็บ ทำขั้นตอนคล้ายตอน

     ยืนยัน   ท่านต้องยืนยันหรือสละสิทธิ์  ในการเข้า  

     อบรม  ทุกครั้ง รวมทั้งการสละสิทธิ์หลังการยืนยัน

     เมื่อไม่สามารถเข้าอบรมได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้

     สำรองได้มีสิทธิ์ เข้าอบรม     ***

     สามารถยืนยัน/สละสิทธิ์/สละสิทธิ์หลังยืนยัน ผ่าน

     หน้าเว็บ ใบสมัคร  หัวมุมขวาหัวข้อยืนยัน โดยจะ 

     ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

    *******ระวัง*ชื่อ=ชื่อเท่านั้น***** 

    ******เหมือนชื่อที่ใช้ในใบสมัคร****

    ****** ไม่ต้องใส่  คำนำหน้า  หรือ  นามสกุล** ****     

6. ในกรณีที่มีผู้ตอบยืนยันมาไม่ถึง 20 ท่าน

    คณะกรรมการขอพิจารณา

    ยกเลิกการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ

 7.  การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม

    จะกระทำได้โดยเปิดเว็บไปที่หัวข้อ

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม  ผู้ไม่มีรายชื่อจะไม่มีสิทธิ์

    เข้ารับการอบรม ถ้ายังไม่ถึงเวลาประกาศรายชื่อ

    ในเว็บ ท่านสามารถตรวจสอบผ่านหน้าใบสมัคร 

    ในเว็บมุมขวา เหมือนขั้นตอนการยืนยันว่าท่าน

    ได้ยืนยันหลักสูตรนี้แล้วหรือไม่ 

8.  ผู้สมัครต้องศึกษาระเบียบการอบรม ซึ่งอยู่ใน

   เว็บ หัวข้อวัชรธรรมสถาน   (หน้าแรกมุมซ้าย)

   ให้แน่ใจ ว่าสามารถปฏิบัติได้ตลอดการอบรมก่อน

   สมัครเข้าอบรม เพราะระเบียบแต่ละที่แตกต่างกัน

9.  การส่งข้อมูลติดต่อเรื่องการอบรมปฏิบัติธรรม           

   หรือ มีปัญหาในการสมัคร ให้ส่งมาที่ Email:

   เท่านั้น 

10ผู้สมัครจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมา        

    แสดง ในวัน ลงทะเบียน ซึ่งถ้าไม่ตรงกับใบสมัคร  

    หรือลืมนำมา จะไม่พิจารณาเข้ารับการอบรม

11. การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กระทำจากรายชื่อ         

    ในเว็บเท่านั้น  ผู้ที่เป็นสำรองกรุณาตรวจสอบว่าจะ    

    มีสิทธิ์เข้าอบรมหรือไม่ทางเว็บเท่านั้น จะมีการ  

    updated   ครั้งสุดท้าย1-2วันก่อนการอบรม

 

**หมายเหตุ**

 

ผู้มีปัญหาในการสมัครที่ต้องการเข้าอบรมจะต้องชี้แจงสาเหตุของปัญหา/

ยืนยันว่าได้อ่านและปฎิบัติตามระเบียบการสมัครแล้ว

/ได้ศึกษาระเบียบการอบรมแล้ว/และยินดีปฎิบัติตามทุกประการ

-และยืนยันขอเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง

 และพิมพ์รายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่วดป.ที่เกิด อายุ อีเมล หมายเลขบัตรปชช.

ส่งมาทางอีเมลของวัชรธรรมสถาน

 เพื่อขอรับการพิจารณาเข้าอบรมเป็นกรณีพิเศษ

 และรอดูผลการพิจารณาผ่านทางเว็บเหมือนผู้สมัครท่านอื่นๆ


 

 

รายชื่อผู้ที่ยืนยันแล้วไม่มาเข้าอบรมกระทำผิดระเบียบและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าอบรม ณ วัชรธรรมสถาน 1ปี


หลักสูตรพระอาจารย์


ตารางอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน 


ตารางอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน ปี 2557 


24-25-26 มกราคม

พระอาจารย์มหาจักรายุทธ สมฺปตฺโต 1

วัดป่าโนนขุมเงิน

 

21-22-23 กุมภาพันธ์ 

พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)1

วัดป่าไชยชุมพล 

 

21-22-23 มีนาคม 

พระครูโสภณธรรมประสิทธิ์ อนากุโ

วัดป่าเย็นศิระ 

 

25-26-27 เมษายน 

พระครูนิรมิตวิทยากร(วิทยา กิจฺจวิชฺโช)

วัดป่าดอยแสงธรรม

 

16-17-18 พฤษภาคม 

พระอาจารย์ มหาจักรายุทธ สมฺปตฺโต  2

วัดป่าโนนขุมเงิน

 

27-28-29 มิถุนายน 

พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย อตฺตมโน) 

วัดป่าสันติกาวาส 

 

25-26-27 กรกฎาคม

พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)2

วัดป่าไชยชุมพล 

15-16-17 สิงหาคม  

พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต 

วัดป่าศรัทธาถวาย

 

29-30-31 สิงหาคม  

อจ พญ. อมรา มลิลา

 

17-18-19 ตุลาคม   

พระครูสุธรรมประโชติ (คำผอง ฐิตปุญโญ)

วัดป่าพิทักษ์ธรรม

 

14-15-16 พฤศจิกายน   

พระครูสิริสุตวราภรณ์ (มหาประกอบ ธมฺมชีโว).

วัดป่ามหาไชย

  

 


...........................................................................................................................................................................
 

          พ่อแม่ครูอาจารย์      วัด                     

1  พระอาจารย์ จิระวัฒน์ วัดป่าชัยชุมพล

3  อจ. พญ. อมรา มลิลา - 

4 พระอาจารย์ สมหมาย วัดป่าสันติกาวาส 

5พระอาจารย์บุญมี  วัดป่าศรัทธาถวาย

6  พระภาวนาโพธิคุณ    วัดธารน้ำไหล (สวนโมกข์ฯ)


...........................................................................................................................................................................

1.          พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข (ลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฝั้น อาจาโร) 

                   วัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ด้วยวัดป่าไชยชุมพลเป็นวัดป่าสายกัมมัฏฐานท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตมหาเถระ ชึ่งตั้งอยู่บนเขาค้อ ห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก พื้นที่ทั่วไปภายในวัดเป็นป่าที่สมบูรณ์ วัดนี้เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาช้านาน เนื่องจากเป็นวัดที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างดี
ชีวประวัติพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข
กำเนิด ท่านเกิดวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๕ ที่จังหวัดภูเก็ต โยมบิดาชื่อ นายสุชาติ สงวนสินธิ์ โยมมารดา ชื่อ นางลออศรี สงวนสินธิ์ มีพี่น้องเป็นชาย ๔ หญิง ๒ ท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖ อายุได้ ๒๒ ปี ที่วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) โดยมีเจ้าคุณราชพิศิฐธรรมภาณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์วิชาญ ขันตญาโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ชาลี ธัมมวัฑฒโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ตั้งสัจจะอธิษฐานหลังจากบวชแล้ว ได้อ่านหนังสือประวัติพระหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ที่ประพันธ์โดยองค์พระหลวงตามหาบัว ท่านมีจิตเลื่อมใสและประทับใจในปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นมาก จึงได้ไปตั้งสัจจะอธิษฐานจิตที่ศาลของป่าช้าบางเหนียว ปัจจุบันเป็นวัดถาวรคุณาราม ว่า”หากยังคงมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังเช่นองค์พระหลวงปู่มั่นนี้ ที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันนี้แล้วไซร้ ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พบได้เห็น ได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมด้วย” ซึ่งต่อมาท่านได้พบครูบาอาจารย์องค์ดังกล่าว คือ หลวงปู่ฟั่นนั่นเอง
ขอเป็นศิษย์หลวงปู่ฝั้นท่านมีจิตต้องการไปกราบขอเป็นศิษย์ของท่านปู่ฝั้น ตั้งแต่หลังออกพรรษา แต่ด้วยพระอุปัชฌาย์ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นชั้นราช ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านจึงได้อยู่ช่วยงานฉลองพัดยศของพระอุปัชฌาย์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เริ่มออกเดินทางไปยังจังหวัดสกลนคร ท่านเริ่มออกเดินทางจากบ้านมาในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๗ เพื่อไปกราบขอเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฟั่นอาจาโรและเข้าพักที่วัดถ้ำขาม ในปีนั้นอากาศหนาวจัดมาก แม้จะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวแล้วก็ตาม อุณหภูมิลดต่ำลงถึง ๔ องศาเซลเซียส เกิดแม่คะนิ้งที่ยอดหญ้าบนภูเขา ต้นกล้วยทนความหนาวเย็นไม่ได้ก็ยืนต้นตายไปบ้างก็มี ส่วนตัวท่านนอนในกุฏิห่มผ้า ๘ ผืน ยังไม่หายหนาว ประกอบกับพื้นกุฏิเป็นร่อง ลมพัดผ่านลอดเข้ามาได้ทำให้หนาวเย็นมากเริ่มต้นไว้ดีท่านอาจารย์จิรวัฒน์ มีความเชื่อมั่นในเรื่องสัจจะอธิษฐานเป็นอย่างมาก เพราะท่านได้ประสบกับตนเองโดยตรง พิจารณาดูครูบาอาจารย์ องค์หลวงปู่ฟั่นอาจาโร ที่ตนได้ดั้นด้นค้นหาจนเจอ จึงได้มากราบฝากตนเป็นลูกศิษย์ เมื่อได้มารู้เห็นปฏิปทาหลวงปู่ฝั้นยิ่งเกิดความมั่นใจ เพราะหลวงปู่ฟั่นท่านปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัย ถูกต้องทุกประการ ท่านปลงอาบัติในทุกประการแม้เล็กน้อย ท่านจะปรับให้ถูกต้องตั้งแต่แรก ดังนั้นหากคนเราปฏิบัติถูกต้องตั้งแต่ต้น สิ่งที่ดำเนินต่อไปก็ย่อมถูกต้องเช่นกัน เพราะเราเริ่มต้นไว้ดี แต่ถ้าผิดตั้งแต่ต้น ก็จะผิดต่อเนื่องไป เหมือนที่เราติดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดต่อไปย่อมติดผิดหมด

   อจ. พญ. อมรา มลิลา - 

 .         พ.ญ.(ดร.)อมรา มลิลา ท่านเป็นลูกศิษย์ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร          http://www.dharma-gateway.com/ubasika/amara/ubasika-ammara-04.htm

.  พระอาจารย์ สมหมาย วัดป่าสันติกาวาส 

        หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส 

 
 ประวัติและปฏิปทา    
หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน
“หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน” หรือ “พระครูเมตตากิตติคุณ” เป็นพระผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านชาวเมืองอุดรธานี กราบไหว้ยกย่องนับถือในวัตรปฏิบัติและปฏิปทา รวมทั้ง การเทศนาสอนธรรมกัมมัฏฐานแก่ญาติโยม ท่านบริหารจัดการวัดตามแนวของหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส ด้วยการสร้างศรัทธาปสาทะให้ญาติโยมรอบวัดเลื่อมใสก่อน ส่วนการปฏิบัติธรรมได้ยึดตามแนวหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต คำเทศนาหรือบทธรรมของท่าน ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ภัยในชีวิตประจำวันของ ผู้คน
หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน มีนามเดิมว่า สมหมาย จันทรรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2493 ตรงกับวันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ณ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายขันตี และนางสุดี จันทรรักษ์ ปัจจุบัน สิริอายุได้ 59 พรรษา 39 (เมื่อปี พ.ศ.2552) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส บ้านหนองตูม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
 
 5      พระอาจารย์บุญมี  วัดป่าศรัทธาถวาย

 วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (พระอาจารย์บุญมี ธรรมรโต) 

 ลูกศิษย์อาวุโสของหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด และวัดภูสังโฆ
**

6.    พระครูภาวนาชัยคุณ พระอจ.โพธิ์ ลูกศษย์ท่านพุทธทาส
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ท่านอาจารย์โพธิ์ เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง ที่มีความใกล้ชิดกับท่านอาจารย์พุทธทาสมานานถึง ๓๐ ปี เป็นผู้รับใช้สนองงานในหลายด้าน ทั้งงานก่อสร้างโรงมหรสพวิญญาณ สวนโมกข์นานาชาติ ธรรมมาตา การจัดอบรมสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างประเทศ จนกระทั่งท่านอาจารย์พุทธทาสมอบหมายหน้าที่ให้เป็นเจ้าอาวาสหรือพระอธิการดูแลสวนโมกข์ ซึ่งที่มีชื่อในทางการว่า วัดธารน้ำไหล และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลจัดการสรีระของท่านอาจารย์เมื่อมรณภาพให้เป็นไปตามพินัยกรรมของท่านด้วย
**
**
*


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

หลักสูตรพระอาจารย์

คม57


วันเสาร์ อาหาร1มื้อ 07-09น.

updated  17 มีนาคม 57
 คุณจิตต์สมร -คุณสพฤทัย อุดหนุน   - พล.ร.ต..ญ. สพฤดี -อุดหนุน 

ธรรมบริกร     คุณเพชร หมอน้อง หมอนา คุณประจักษ์    คุณจี๋       


ผู้ช่วยธรรมบริกร            


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

หลักสูตร

พระอจ. มหาจักรายุทธ สมฺปตฺโต  2

วัดป่าโนนขุมเงิน

อาหารสองมื้อ 7-9, 11-12น. 

16-17-18 พฤษภาคม

updated  16 เมษายน 57 รวม  15 ท่าน

ConfirmDt Title FirstName LastName Sex Age IdCard_Display
5 มี.ค. 57 นาย ชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์ ชาย 57 XXX2001213879
17 มี.ค. 57 นาย อภิชิต เดชะวงศ์อนันต์ ชาย 61 XXX1600995695
17 มี.ค. 57 นาย โกวิท สน้่นดัง ชาย 61 XXX1200238676
3 เม.ย. 57 นาย วรวิทย์ กีรติขจร ชาย 45 XXX2101851249
             
5 มี.ค. 57 นางสาว เจตสุภา ลลิตอนันต์พงศ์ หญิง 45 XXX1200001242
5 มี.ค. 57 นาง วิไลลักษณ์ เกียรติธีรรัตน์ หญิง 55 XXX2000024388
17 มี.ค. 57 น.ส. พัทธมน สนั่นดัง หญิง 27 XXX0700644099
22 มี.ค. 57 นางสาว เกสร อินทร์ขำ หญิง 56 XXX2000269757
28 มี.ค. 57 นางสาว ปราณี วิจิตพาวรรณ หญิง 46 XXX1500407538
3 เม.ย. 57 นางสาว ณัชชา จันไขโคตร หญิง 35 XXX0101214741
3 เม.ย. 57 นางสาว วิศรุตา กิ่งชัยภูมิ หญิง 28 XXX0100102261
4 เม.ย. 57 น.ส. วาสิตา เกียรติธีรรัตน์ หญิง 28 XXX1400695209
9 เม.ย. 57 นาง ศิราภรณ์ กรุยรุ่งโรจน์ หญิง 41 XXX0500347739
13 เม.ย. 57 น.ส. จิตราพรรณ ตัณฑวัล หญิง 39 XXX0200519547
16 เม.ย. 57 นาง ปราณี กุลสุขรังสรรค์ หญิง 73 XXX0300238426

-------------------------------------------------------------------------------------

 คุณจิตต์สมร -คุณสพฤทัย อุดหนุน   -คุณประจักษ์ อุดหนุน - พล.ร.ต..ญ. สพฤดี -อุดหนุน


  ธรรมบริกร                พี่อัญชลี หมอนา คุณประจักษ์
 ผู้ช่วยธรรมบริกร                   


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

หลักสูตร

พระอจ.วิทยา วัดป่าดอยแสงธรรม ฯ เชียงใหม่

เปิดอบรมตามปกติ

อาหาร 2 มื้อ 07.00น.,11.00น.

up dated 16 เมษายน  2014

จำนวนผู้ยืนยัน  13  คน

Title FirstName LastName Sex Age IdCard_Display
นาย วิศรุต พลเรือง ชาย1 42 XXX0500394327
           
นางสาว ศศิพัชร์ วงศ์ใหญ่สกุล หญิง1 37 XXX0400640902
นางสาว กมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา หญิง2 33 XXX0700275707
นางสาว พรรณทิพย์ ปรคุณหนูพึ่ง หญิง3 62 XXX0100024061
นางสาว สลิลทิพย์ แก้วส่องใส หญิง4 46 XXX2200475890
นางสาว สุรวดี วดีรัตน์ หญิง5 43 XXX0101502051
นางสาว ขวัญชนก เนาวรัตน์ หญิง6 21 XXX9900261600
นางสาว ภาวนา องคานุภาพ หญิง7 53 XXX1300365696
นางสาว ปราณี วิจิตพาวรรณ หญิง8 46 XXX1500407538
นาง ภัทรภร ปกรณ์พิมุข หญิง9 52 XXX2001428247
นางสาว ปุญญิศา ทองคำใส หญิง10 20 XXX0701992945
นาง รุ่งรวี วรรธนะสิโรตม์ หญิง11 57 XXX0600316509
นาง ศศิวดี สมบูรณ์ธรรม หญิง12 54 XXX0600316517คุณจิตต์สมร - คุณสพฤทัย -คุณประจักษ์ อุดหนุน

ธรรมบริกร              คุณดามพ์   คุณ กาญจนา คุณประจักษ์

ผู้ช่วยธรรมบริกร         
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt