leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow การสมัครอบรม ณ วัชรธรรม
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมวัชรธรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ณ วัชรธรรมสถาน

    ผู้ไม่มีชื่อในนี้  เราจะไม่รับเข้าอบรม

กรุณาตรวจสอบก่อนเข้าอบรมทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น 

ผู้ที่ไม่สามารถยืนยันได้หรือมีปัญหาในการสมัคร จากการทำตามขั้นตอนแล้ว   กรุณาศึกษาว่าอาจทำผิดพลาดตรงไหน     แล้วส่งเมลมาที่

                        

สำคัญมากกรุณาอ่านก่อนสมัครทุกท่าน

การสมัครอบรม
คลิกที่นี่ 
 www.vacharadham.com
ผู้สมัครอบรมต้องสมัครเป็นสมาชิกวัชรธรรมสถานก่อนสมัครทุกท่าน 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในการสมัครโดยใช้แบบการสม้ครใหม่
ผู้ที่สมัครตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปกรุณาลงสมัครใหม่ผ่านทาง www.vacharadham.com

 ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ดูได้ทางเว๊บใหม่เลยครับ การสละสิทธิ์

ก็สามารถกระทำได้อย่างง่ายดายครับ กรุณาสละสิทธิ์ด้วยนะครับ

ถ้าไม่สามารถเข้าอบรมได้ครับ
 
 กรุณาศึกษาระเบียบการอบรมก่อนสมัครด้วย

******กรณีเป็นผู้สำรองกรุณาตรวจสอรือไม่หนึ่งวันก่อนอบรม****

ระเบียบการสมัครอ่านก่อนสมัคร

ระเบียบการสมัครอบรม

ณ วัชรธรรมสถาน วัดป่าบ้านตาด

ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามจริงทั้งหมดทุกข้อ      

   ในใบสมัครในเว็บ แล้วจึงลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม 

 2. ข้อมูลที่ไม่ครบ/ผิดพลาดหรือไม่สามารถติดต่อ

     กลับได้จะถูกตัดสิทธิ์
 3. การสมัครสามารถสมัครได้ล่วงหน้า

     ไม่เกิน 4 เดือน* และจะปิดรับสมัคร 1 เดือน* 

     ก่อนการอบรม ในแต่ละ หลักสูตร 

     ไม่รับผู้สมัครหลัง 1 เดือนก่อนการอบรม **

 4. การสมัครแทนกันสามารถกระทำได้

     แต่ผู้มีชื่อในใบสมัคร จะต้องรับผิดชอบยอมรับ*

     และปฏิบัติตามระเบียบการสมัคร  

     และ ระเบียบการอบรมทุกประการ   

 5.  เมื่อท่านได้ทำการสมัครอบรมผ่านหน้าเว็บไซด์  

      ได้จนถึงก่อนอบรม 3  สัปดาห์ *

     เมื่อยืนยันแล้วแต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ต้องทำ

     การสละสิทธิ์ผ่านหน้าเว็บ ทำขั้นตอนคล้ายตอน

   สมัคร   ท่านต้อง  

     สละสิทธิ์หลังการยืนยัน

     เมื่อไม่สามารถเข้าอบรมได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้

     สำรองได้มีสิทธิ์ เข้าอบรม     ***

     สามารถยืนยัน/สละสิทธิ์/สละสิทธิ์หลังยืนยัน ผ่าน

     หน้าเว็บ ใบสมัคร  หัวมุมขวาหัวข้อยืนยัน โดยจะ 

     ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

    *******ระวัง*ชื่อ=ชื่อเท่านั้น***** 

    ******เหมือนชื่อที่ใช้ในใบสมัคร****

    ****** ไม่ต้องใส่  คำนำหน้า  หรือ  นามสกุล** ****     

6. ในกรณีที่มีผู้ตอบยืนยันมาไม่ถึง 20 ท่าน

    คณะกรรมการขอพิจารณา

    ยกเลิกการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ

 7.  การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม

    จะกระทำได้โดยเปิดเว็บไปที่หัวข้อ

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม  ผู้ไม่มีรายชื่อจะไม่มีสิทธิ์

    เข้ารับการอบรม ถ้ายังไม่ถึงเวลาประกาศรายชื่อ

    ในเว็บ ท่านสามารถตรวจสอบผ่านหน้าใบสมัคร 

    ในเว็บมุมขวา เหมือนขั้นตอนการยืนยันว่าท่าน

    ได้ยืนยันหลักสูตรนี้แล้วหรือไม่ 

8.  ผู้สมัครต้องศึกษาระเบียบการอบรม ซึ่งอยู่ใน

   เว็บ หัวข้อวัชรธรรมสถาน   (หน้าแรกมุมซ้าย)

   ให้แน่ใจ ว่าสามารถปฏิบัติได้ตลอดการอบรมก่อน

   สมัครเข้าอบรม เพราะระเบียบแต่ละที่แตกต่างกัน

9.  การส่งข้อมูลติดต่อเรื่องการอบรมปฏิบัติธรรม           

   หรือ มีปัญหาในการสมัคร ให้ส่งมาที่ Email:

   เท่านั้น 

10ผู้สมัครจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมา        

    แสดง ในวัน ลงทะเบียน ซึ่งถ้าไม่ตรงกับใบสมัคร  

    หรือลืมนำมา จะไม่พิจารณาเข้ารับการอบรม

11. การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กระทำจากรายชื่อ         

    ในเว็บเท่านั้น  ผู้ที่เป็นสำรองกรุณาตรวจสอบว่าจะ    

    มีสิทธิ์เข้าอบรมหรือไม่ทางเว็บเท่านั้น จะมีการ  

    updated   ครั้งสุดท้าย1-2วันก่อนการอบรม

 

**หมายเหตุ**

 

ผู้มีปัญหาในการสมัครที่ต้องการเข้าอบรมจะต้องชี้แจงสาเหตุของปัญหา/

ยืนยันว่าได้อ่านและปฎิบัติตามระเบียบการสมัครแล้ว

/ได้ศึกษาระเบียบการอบรมแล้ว/และยินดีปฎิบัติตามทุกประการ

-และยืนยันขอเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง

 และพิมพ์รายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่วดป.ที่เกิด อายุ อีเมล หมายเลขบัตรปชช.

ส่งมาทางอีเมลของวัชรธรรมสถาน

 เพื่อขอรับการพิจารณาเข้าอบรมเป็นกรณีพิเศษ

 และรอดูผลการพิจารณาผ่านทางเว็บเหมือนผู้สมัครท่านอื่นๆ


 

 

รายชื่อผู้ที่ยืนยันแล้วไม่มาเข้าอบรมกระทำผิดระเบียบและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าอบรม ณ วัชรธรรมสถาน 1ปี


หลักสูตรพระอาจารย์


ตารางอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน 


ตารางอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน ปี 2557 


24-25-26 มกราคม

พระอาจารย์มหาจักรายุทธ สมฺปตฺโต 1

วัดป่าโนนขุมเงิน

 

21-22-23 กุมภาพันธ์ 

พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)1

วัดป่าไชยชุมพล 

 

21-22-23 มีนาคม 

พระครูโสภณธรรมประสิทธิ์ อนากุโ

วัดป่าเย็นศิระ 

 

25-26-27 เมษายน 

พระครูนิรมิตวิทยากร(วิทยา กิจฺจวิชฺโช)

วัดป่าดอยแสงธรรม

 

16-17-18 พฤษภาคม 

พระอาจารย์ มหาจักรายุทธ สมฺปตฺโต  2

วัดป่าโนนขุมเงิน

 

27-28-29 มิถุนายน 

พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย อตฺตมโน) 

วัดป่าสันติกาวาส 

 

25-26-27 กรกฎาคม

พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)2

วัดป่าไชยชุมพล 

15-16-17 สิงหาคม  

พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต 

วัดป่าศรัทธาถวาย

 

29-30-31 สิงหาคม  

อจ พญ. อมรา มลิลา

 

17-18-19 ตุลาคม   

พระครูสุธรรมประโชติ (คำผอง ฐิตปุญโญ)

วัดป่าพิทักษ์ธรรม

 

14-15-16 พฤศจิกายน   

พระครูสิริสุตวราภรณ์ (มหาประกอบ ธมฺมชีโว).

วัดป่ามหาไชย

  

 


...........................................................................................................................................................................
 

          พ่อแม่ครูอาจารย์      วัด                     

1  พระอาจารย์ จิระวัฒน์ วัดป่าชัยชุมพล

3  อจ. พญ. อมรา มลิลา - 

4 พระอาจารย์ สมหมาย วัดป่าสันติกาวาส 

5พระอาจารย์บุญมี  วัดป่าศรัทธาถวาย

6  พระภาวนาโพธิคุณ    วัดธารน้ำไหล (สวนโมกข์ฯ)


...........................................................................................................................................................................

1.          พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข (ลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฝั้น อาจาโร) 

                   วัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ด้วยวัดป่าไชยชุมพลเป็นวัดป่าสายกัมมัฏฐานท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตมหาเถระ ชึ่งตั้งอยู่บนเขาค้อ ห่างไกลจากตัวจังหวัดมาก พื้นที่ทั่วไปภายในวัดเป็นป่าที่สมบูรณ์ วัดนี้เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาช้านาน เนื่องจากเป็นวัดที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างดี
ชีวประวัติพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข
กำเนิด ท่านเกิดวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๕ ที่จังหวัดภูเก็ต โยมบิดาชื่อ นายสุชาติ สงวนสินธิ์ โยมมารดา ชื่อ นางลออศรี สงวนสินธิ์ มีพี่น้องเป็นชาย ๔ หญิง ๒ ท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖ อายุได้ ๒๒ ปี ที่วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) โดยมีเจ้าคุณราชพิศิฐธรรมภาณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์วิชาญ ขันตญาโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ชาลี ธัมมวัฑฒโน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ตั้งสัจจะอธิษฐานหลังจากบวชแล้ว ได้อ่านหนังสือประวัติพระหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ที่ประพันธ์โดยองค์พระหลวงตามหาบัว ท่านมีจิตเลื่อมใสและประทับใจในปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นมาก จึงได้ไปตั้งสัจจะอธิษฐานจิตที่ศาลของป่าช้าบางเหนียว ปัจจุบันเป็นวัดถาวรคุณาราม ว่า”หากยังคงมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังเช่นองค์พระหลวงปู่มั่นนี้ ที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันนี้แล้วไซร้ ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พบได้เห็น ได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมด้วย” ซึ่งต่อมาท่านได้พบครูบาอาจารย์องค์ดังกล่าว คือ หลวงปู่ฟั่นนั่นเอง
ขอเป็นศิษย์หลวงปู่ฝั้นท่านมีจิตต้องการไปกราบขอเป็นศิษย์ของท่านปู่ฝั้น ตั้งแต่หลังออกพรรษา แต่ด้วยพระอุปัชฌาย์ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นชั้นราช ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านจึงได้อยู่ช่วยงานฉลองพัดยศของพระอุปัชฌาย์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เริ่มออกเดินทางไปยังจังหวัดสกลนคร ท่านเริ่มออกเดินทางจากบ้านมาในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๗ เพื่อไปกราบขอเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฟั่นอาจาโรและเข้าพักที่วัดถ้ำขาม ในปีนั้นอากาศหนาวจัดมาก แม้จะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวแล้วก็ตาม อุณหภูมิลดต่ำลงถึง ๔ องศาเซลเซียส เกิดแม่คะนิ้งที่ยอดหญ้าบนภูเขา ต้นกล้วยทนความหนาวเย็นไม่ได้ก็ยืนต้นตายไปบ้างก็มี ส่วนตัวท่านนอนในกุฏิห่มผ้า ๘ ผืน ยังไม่หายหนาว ประกอบกับพื้นกุฏิเป็นร่อง ลมพัดผ่านลอดเข้ามาได้ทำให้หนาวเย็นมากเริ่มต้นไว้ดีท่านอาจารย์จิรวัฒน์ มีความเชื่อมั่นในเรื่องสัจจะอธิษฐานเป็นอย่างมาก เพราะท่านได้ประสบกับตนเองโดยตรง พิจารณาดูครูบาอาจารย์ องค์หลวงปู่ฟั่นอาจาโร ที่ตนได้ดั้นด้นค้นหาจนเจอ จึงได้มากราบฝากตนเป็นลูกศิษย์ เมื่อได้มารู้เห็นปฏิปทาหลวงปู่ฝั้นยิ่งเกิดความมั่นใจ เพราะหลวงปู่ฟั่นท่านปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัย ถูกต้องทุกประการ ท่านปลงอาบัติในทุกประการแม้เล็กน้อย ท่านจะปรับให้ถูกต้องตั้งแต่แรก ดังนั้นหากคนเราปฏิบัติถูกต้องตั้งแต่ต้น สิ่งที่ดำเนินต่อไปก็ย่อมถูกต้องเช่นกัน เพราะเราเริ่มต้นไว้ดี แต่ถ้าผิดตั้งแต่ต้น ก็จะผิดต่อเนื่องไป เหมือนที่เราติดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดต่อไปย่อมติดผิดหมด

   อจ. พญ. อมรา มลิลา - 

 .         พ.ญ.(ดร.)อมรา มลิลา ท่านเป็นลูกศิษย์ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร          http://www.dharma-gateway.com/ubasika/amara/ubasika-ammara-04.htm

.  พระอาจารย์ สมหมาย วัดป่าสันติกาวาส 

        หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส 

 ประวัติพระครูเมตตากิตติคุณ 

(หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน)


วัดป่าสันติกาวาส .ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 


๏ อัตโนประวัติ “หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน”

 หรือ “พระครูเมตตากิตติคุณ” เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองอุดรธานีให้ความศรัทธา กราบไหว้ยกย่องนับถือในข้อวัตรปฏิบัติและปฏิปทา รวมทั้ง การเทศนาสอนธรรมพระกัมมัฏฐานแก่คณะศรัทธาญาติโยม ท่านบริหารจัดการวัดตามแนวทางของ พระครูศาสนูปกรณ์ (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส ด้วยการสร้างศรัทธาปสาทะให้คณะศรัทธาโดยรอบวัดเลื่อมใสก่อน ส่วนการปฏิบัติภาวนาได้ยึดตามแนวทางของ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ดังนั้น พระธรรมเทศนาหรือบทธรรมขององค์หลวงปู่ ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ภัยในชีวิตประจำวันของผู้คน หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน มีนามเดิมว่า สมหมาย จันทรรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2493 ตรงกับวันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล จุลศักราช 1312 ณ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายขันตี และนางสุดี จันทรรักษ์ ปัจจุบัน สิริอายุได้ 64 ปี พรรษา 41 (เมื่อปี พ..2557) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส บ้านหนองตูม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 
ชีวิตปฐมวัย 
ในวัยเด็กมีอุปนิสัยใฝ่ทางธรรม ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสพบกับพระครูศาสนูปกรณ์ (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล) พระภิกษุชื่อดังสายธรรมพระกัมมัฏฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้ออกเดินธุดงค์มาสร้างวัดป่าสันติกาวาส ตั้งแต่เมื่อปี พ..2493 รวมทั้ง เพื่ออบรมสั่งสอนคณะศรัทธาญาติโยมในพื้นที่ให้สนใจการปฏิบัติภาวนา โดยท่านได้ติดตามโยมบิดาไปฟังเทศน์จากหลวงปู่บุญจันทร์ แล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง 
การบรรพชาและอุปสมบท 
พออายุ 12 ขวบ โยมบิดาได้ล้มป่วย และต่อมาได้เสียชีวิตลง ทำให้ท่านเกิดความปลงตกในชีวิต เบื่อหน่ายทางโลก จิตใจขอมุ่งแสวงหาทางธรรมเพื่อความหลุดพ้น จึงได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ..2507 ณ วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชเมธาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 
ครั้นเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ..2513 ณ พัทธสีมาวัดอัมพวัน (วัดม่วง) .หนองหาร อ.หนองหาร จ.อุดรธานี โดยมี หลวงปู่ทัน ปภสฺสโร เป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่พวง สุวีโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ หลวงปู่บุญมาก อุตฺตโม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า“อตฺตมโน” อันมีความหมายเป็นมงคลว่า“มีใจของตน คือมีจิตยินดีแล้ว” 
อุปัฏฐากหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล 
ภายหลังอุปสมบทแล้ว ท่านได้ทำหน้าที่อุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล ณ วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี มาโดยตลอด ต่อมาได้เดินทางออกไปปฏิบัติธุดงค์หลายแห่งด้วยเท้าเปล่า และมีโอกาสได้ไปกราบ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ครั้นเมื่อเดินทางกลับมาอยู่ที่วัดป่าสันติกาวาส ท่านมีหน้าที่อุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่บุญจันทร์มาโดยตลอดเช่นเดิม 
กระทั่งเมื่อปี พ..2515 หลวงปู่บุญจันทร์อาพาธเป็นวัณโรคกระดูก รักษาตัวอยู่ที่ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ ด้วยการทำหน้าที่การอุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่บุญจันทร์ ขณะอยู่โรงพยาบาลหลังการผ่าตัด ทำให้หลวงพ่อสมหมายได้พิจารณาธรรมหลายอย่าง ได้เห็นทุกข์ ความเปลี่ยนแปลงของสังขาร ได้อุบายธรรมจากการเจ็บป่วย อุบายธรรมดังกล่าวได้น้อมเข้ามาให้เห็นทุกข์ของสังขาร เกิด แก่ เจ็บ ตาย รู้สึกเข้าใจสังขาร รูป กาย จิต อย่าไปสำคัญมั่นหมายหลงตัวเอง หลงว่าเป็นของเรา จึงเกิดทุกข์วุ่นวายเดือดร้อน 
หลวงพ่อสมหมาย มีความรู้สึกผูกพันกับหลวงปู่มาก ช่วงหนึ่งหลังจากบวชพระได้ 8-9 ปี มีพระอาจารย์รูปหนึ่งมาคุยกับหลวงปู่ ท่านบอกว่าต่อไปจะมอบให้ท่านสมหมายดูแลรับผิดชอบวัดป่าสันติกาวาส 
อยู่ต่อมา เมื่อปี พ..2520 มีเหตุบังเอิญต้องออกไปสร้างวัดป่าโนนม่วง (วัดโคกใหญ่) รวมทั้งได้อบรมสั่งสอนคณะศรัทธาญาติโยมในพื้นที่ให้เลิกไหว้ผี และหันมานับถือพระพุทธศาสนา
 ประวัติและปฏิปทา    
หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน
“หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน” หรือ “พระครูเมตตากิตติคุณ” เป็นพระผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านชาวเมืองอุดรธานี กราบไหว้ยกย่องนับถือในวัตรปฏิบัติและปฏิปทา รวมทั้ง การเทศนาสอนธรรมกัมมัฏฐานแก่ญาติโยม ท่านบริหารจัดการวัดตามแนวของหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส ด้วยการสร้างศรัทธาปสาทะให้ญาติโยมรอบวัดเลื่อมใสก่อน ส่วนการปฏิบัติธรรมได้ยึดตามแนวหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต คำเทศนาหรือบทธรรมของท่าน ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ภัยในชีวิตประจำวันของ ผู้คน
หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน มีนามเดิมว่า สมหมาย จันทรรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2493 ตรงกับวันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีขาล ณ บ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายขันตี และนางสุดี จันทรรักษ์ ปัจจุบัน สิริอายุได้ 59 พรรษา 39 (เมื่อปี พ.ศ.2552) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสันติกาวาส บ้านหนองตูม ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
 
 5      พระอาจารย์บุญมี  วัดป่าศรัทธาถวาย

 วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (พระอาจารย์บุญมี ธรรมรโต) 

 ลูกศิษย์อาวุโสของหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด และวัดภูสังโฆ

ประวัติพระอาจารย์บุญมี ธัมมะระโต (ตระกูลรัมย์)

เจ้าอาวาส วัดป่าศรัทธาถวาย(วัดถ้ำเต่า)

ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2491 ณ บ้านสี่เหลี่ยม

ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

อุปสมบท ฝ่ายมหานิกายได้ 7 พรรษาระหว่าง พ.ศ. 2511-2517

 ฝ่ายธรรมยุต 39 พรรษา พ.ศ. 2518-2557(ปัจจุบัน) ณ วัดสุทธิจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระธรรมโสภณ (ปัจจุบัน) เป็นอุปัชฌาย์ พระครูปลัดเมธาวัฒน์ เป็นกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เทียน โชติญาโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์  

จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยปฎิบัติกรรมฐาน ที่วัดสุทธจินดา พรรษา ที่ 1,

พรรษาที่ 2-4 ที่วัดรังสีปาลิวัน บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

พรรษาที่ 5-11 ที่วัดป่าบ้านตาด อยู่ฝึกฝนอบรมกับหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หลังจากนั้นได้กลับไปช่วยดูแลพระเณรช่วยเหลือหลวงปู่เขียน ที่วัดป่าบ้านโพนอีก 6 พรรษา เนื่องจากขณะนั้น หลวงปู่เขียน อาพาตป่วยเป็นอัมพาต และได้ไปช่วยพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต บุกเบิกสร้างวัดป่าภูสังโฆได้ 3 พรรษา ต่อจากนั้น หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ให้มาช่วยก่อสร้างและดูแลวัดป่าศรัทธาถวาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา 19 พรรษา ซึ่งรวมฝ่ายมหานิกาย 7 พรรษา ฝ่ายธรรมยุตกรรมฐาน 39 พรรษา ปัจจุบันอายุ 66ปี

**

6.    พระครูภาวนาชัยคุณ พระอจ.โพธิ์ ลูกศษย์ท่านพุทธทาส
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ท่านอาจารย์โพธิ์ เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง ที่มีความใกล้ชิดกับท่านอาจารย์พุทธทาสมานานถึง ๓๐ ปี เป็นผู้รับใช้สนองงานในหลายด้าน ทั้งงานก่อสร้างโรงมหรสพวิญญาณ สวนโมกข์นานาชาติ ธรรมมาตา การจัดอบรมสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างประเทศ จนกระทั่งท่านอาจารย์พุทธทาสมอบหมายหน้าที่ให้เป็นเจ้าอาวาสหรือพระอธิการดูแลสวนโมกข์ ซึ่งที่มีชื่อในทางการว่า วัดธารน้ำไหล และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลจัดการสรีระของท่านอาจารย์เมื่อมรณภาพให้เป็นไปตามพินัยกรรมของท่านด้วย

7.      ประวัติพระอาจารย์ วิทยา สุวพา

ชื่อ  พระวิทยา  ฉายา กิจฺจวิชฺโช  นามสกุลเดิม  สุวพานนท์   อายุ  ๕๕  ปี  พรรษา  ๒๙  (นับรวมพรรษา ปี ๒๕๕๖) วิทยะฐานะทางธรรม นักธรรมชั้นเอก   การศึกษาทางโลก จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการตลาด  จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เกิดวันที่  ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑  ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีจอ  อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘  โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชา  และ พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทพระปัญญาภิมณฑ์มุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระศรีวิสุทธิญาณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งทางการปกครองสงฆ์ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน และดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลแม่คะ (ธรรมยุต)  มีเขตปกครอง ๓ อำเภอ คือ อำเภอฝาง-แม่อาย-ไชยปราการ

ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ วันที่ ๕ ธันวาคม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้น เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูนิรมิตวิทยากร

ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ ๕ ธันวาคม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครู เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม


8.      อัตตโนประวัติ พระมหาจักรายุธ สัมปัตโต 

เจ้าอาวาสวัดป่าโนนขุมเงิน(ธ)

 ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

นาม                 -           พระมหาจักรายุธ

นามสกุล          -           รบกล้า

มคธฉายา        -           สมฺปตฺโต

ความหมาย      -           ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วย(ธรรม)สมบัติ

ชาติ                 -           วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502

ตรงกับ             -           ๖ ฯ ๒  ปีมะเส็ง ร.ศ. ๑๘๔

ชาติภูมิ      บ.เอือดใหญ่ ต.เอือดใหญ่ อ.โขงเจียม (ปัจจุปัน อ.ศรีเมืองใหม่) จ.อุบลฯ

วิทยฐานะทางโลก       เตรียมประถมศึกษา รร.บ้านนาโพธิ์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

พ.ศ.2513-14  -          รร.บ้านเอือดใหญ่ ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

พ.ศ.2515-18  -     ประถมศึกษาปีที่1-4 รร.บ้านศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ

พ.ศ.2519-20  -           ประถมศึกษาปีที่5-6 รร.ศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ

พ.ศ.2521-26  -           มัธยมปีที่1-6 รร.เบ็ณจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลฯ

พ.ศ.2527-31  -           ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศบ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ

บรรพชา-อุปสมบท      วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

ตรงกับ             ๒ ฯ๑๔๘ ปีวอก ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

พระอุปัชฌายะ-           พระวิบูลธรรมภาณ (ประมูล รวิวํโส)

สำเร็จอุปสมบทกรรม   เวลา 15.39 น.

วิทยฐานะทางธรรม     สำเร็จนักธรรมชั้น ตรี-โท-เอก ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

                 สำเร็จเปรียญธรรม 1-2,เปรียญธรรม 3-4 ณ สำนักเรียนวัดนรนาถ กทม.

อาจาริยาจารย์ - พระวิบูลธรรมภาณ (ประมูล รุวิวํโส ป.ธ.4)พระผู้ให้กำเนินทางธรรม

              พระวิบูลธรรมภาณ (ทวยเทพ สุภาจาโร ป.ธ.4)พระผู้ให้แสงสว่างทางธรรม

   สมเด็จพระมหามุนีวงค์ (สนั่นจันทปัชโชตมหาเถร ปธ.9)พระผู้ให้ประธีปมครภาษา

ปรัตยุบัน          เจ้าอาวาส-ประธานสงฆ์วัดป่าโนนขุมเงิน (ตั้งแต่พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)

                      ประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดป่าโนนขุมเงิน

                       เจ้าสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนครแห่งที่3 ( ธ. )

สมณศักดิ์        -           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

         พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎ์

        ชั้นเอก ( จร.ชอ.) ในราชทินนาม ที่ พระครูธรรมญาณทิพยรัชต์

        ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (5ธ.ค.54)

ปณิธาน  จำเดิมแต่การอุปสมบทได้ไปศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติกับ

        ครูบาอาจารย์กัมปัฎฐาน ในหลายสำนัก ขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สนองงานพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตจะหาไม่

**
**
*


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

หลักสูตรพระอาจารย์


16-17-18 พฤษภาคม 57


 อาหาร2มื้อ 07-09น.11-12น.

updated  10 พฤษภาคม 57

 
คุณจิตต์สมร -คุณสพฤทัย อุดหนุน   - พล.ร.ต..ญ. สพฤดี -อุดหนุน 

ธรรมบริกร     คุณอัญชลี หมอนา   คุณประจักษ์   คุณรัตน์


ผู้ช่วยธรรมบริกร            


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

หลักสูตร

พระอจ.สมหมาย อตฺตมโน

วัดป่าสันติกาวาส ลูกศิษย์ลป.บุญจันท์


อาหารสองมื้อ 7-9, 11-12น. 

วันเสาร์ที่28 มีหล่อพระรูป สมเด็จพระสังฆราช 07.30-10.00น.


updated   25  มิถุนายน  57 

  พระอาจารย์สมหมาย 27-28-29 มิถุนายน 57  
ConfirmDt Title FirstName LastName Sex Age IdCard_Display
27 ก.พ. 57 นาย อาชวพล ติ่งเพ็ชร ชาย1 38 XXX1701688569
17 มี.ค. 57 นาย โกวิท สน้่นดัง ชาย2 61 XXX1200238676
11 เม.ย. 57 นาย ธีรวัฒน์ ชีววัฒนรัตน์ ชาย3 59 XXX9800105917
1 พ.ค. 57 นาย พิพัฒน์ พงศานานุรักษ์ ชาย4 41 XXX9900039872
4 พ.ค. 57 นาย เกรียง เรขะรุจิ ชาย5 43 XXX9900485368
12 พ.ค. 57 นาย วิศรุต พลเรือง ชาย6 42 XXX0500394327
****** นาย การุณ รักษาสุข ชาย7 59 zz021 00071 96 7
****** นาย ยงยุทธ รอดคล้ายขลิบ ชาย8 58 zz021 000949113
****** นาย ทวีเกียรติ บรรยงกะเสนา ชาย9 59 zz499 0038 0 81 1
             
27 ก.พ. 57 นางสาว อัจฉรา จั่นพิเชฐ หญิง1 40 XXX1401221592
11 เม.ย. 57 นาง ศิริพร สร้อนธนศิริกุล หญิง2 57 XXX1400586643
28 เม.ย. 57 นางสาว ศศิพัชร์ วงศ์ใหญ่สกุล หญิง3 37 XXX0400640902
1 พ.ค. 57 นาง มริสสา พงษ์ศิริกุล หญิง4 45 XXX0200497638
4 พ.ค. 57 นางสาว สุรวดี วดีรัตน์ หญิง5 43 XXX0101502051
6 พ.ค. 57 นางสาว ดวงพร ลิ้มสกุล หญิง6 42 XXX1600942010
12 พ.ค. 57 นางสาว กมลชนก สุริยกุลณอยุธยา หญิง7 33 XXX0700275707
12 พ.ค. 57 นางสาว พรรณทิพย์ ปรคุณหนูพึ่ง หญิง8 62 XXX0100024061
15 พ.ค. 57 นางสาว พิมพ์พิชา ตรีปิ่นกุมภีร์ หญิง9 30 XXX๐๑๙๙๐๐๐๓๗๖
19 พ.ค. 57 นางสาว มานิตรา นิรมิตศิริพงศ์ หญิง10 39 XXX1400548776
24 พ.ค. 57 นาง จริยาพร วชิรานุวงศ์ หญิง11 41 XXX0200004871
28 พ.ค. 57 นาง ปราณี กุลสุขรังสรรค์ หญิง12 73 XXX0300238426
12 มิ.ย. 57 นางสาว วิไลลักษณ์ เสริมสุขไพศาล หญิง13 39 XXX0100547412
******* นางสาว ทิพย์วรรณ ชัชวานิชกุล หญิง14 41 zz004-00407179


-------------------------------------------------------------------------------------

 1....  2......  พล.ร.ต..ญ. สพฤดี -อุดหนุน


  ธรรมบริกร               คุณดามพ์ คุณยุทธนา หมอน้อง หมอนา เพชร 
                                   คุณประจักษ์ คุณรัตน์
 ผู้ช่วยธรรมบริกร                   


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

หลักสูตรพระอจ.จิรวัฒน์

ระหว่าง 25-27 กค. 57

อาหาร 1 มื้อ 07.00น.

up dated 5 กรกฏาคม 57

*** ผู้สมัครท่านใดที่ได้สมัครแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ามายืนยัน หรือว่าเข้ามายืนยันไม่ทัน

(เนื่องจากหน้า เว็ป ที่ใช้ในสมัครได้เปลี่ยนไป) แล้วต้องการที่จะยืนยันการเข้าอบรม ผู้สมัครต้องสมัครเป็นสมาชิกที่ www.vacharadham.com ก่อน แล้วโปรดกรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 0906698943(จ.-ศ.หลัง19.30น. และ ส.-อา. ตลอดวัน) พร้อมทั้ง อีเมลล์มาแจ้งที่    โดยระบุรายละเอียด คอร์สที่ต้องการยืนยัน ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2557 เป็นต้นไปครับ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ

ConfirmDt Title FirstName LastName Sex Age IdCard_Display
1-May-2014 นาย วรการ พงษ์ศิริกุล ชาย1 46 XXX1202264682
11-May-2014 นาย โกวิท สน้่นดัง ชาย2 61 XXX1200238676
9-Jun-2014 นาย วิศรุต พลเรือง ชาย3 42 XXX0500394327
17-Jun-2014 นาย ประหยัด วชิรธนากร ชาย4 48 XXX1202270526
9-Jun-2014 นางสาว กมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา หญิง1 33 XXX0700275707
10-Jun-2014 นส. ศิริลักษณ์ บวรเอนกสกุล หญิง2 49 XXX1200205859
10-Jun-2014 นส. แพรวา บวรเอนกสกุล หญิง3 20 XXX0400702522
20-Jun-2014 นางสาว ปราณี วิจิตพาวรรณ หญิง4 46 XXX1500407538
24-Jun-2014 นางสาว มานิตรา นิรมิตศิริพงศ์ หญิง5 39 XXX1400548776คุณจิตต์สมร - คุณสพฤทัย -คุณประจักษ์ อุดหนุน

ธรรมบริกร              คุณญาณกร  คุณเพชร

ผู้ช่วยธรรมบริกร         
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt