หน้า แรก  |  เกี่ยวกับเรา | กิจกรรม  | โครงการ ต่างๆ  |  เผย แผ่ธรรมะ  | ประชา สัมพันธ์ | ติดต่อเรา
                           

    จัดอบรมปฎิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
     

   

วัดป่าเฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดน่าน

วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วัดป่ากตัญญุตาราม จังหวัดสระแก้ว

วัดนครทิพย์ จังหวัดราชบุรี

วัดป่าบัวทิวา จังหวัดสุโขทัย

สำนักสงฆ์ ธรรมวิภาวัน

   

    ธรรมะ จากถ้ำเต่า โดยพระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต            
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
     


หนังสือ ธรรมะ

  

มูลนิธิดวงแก้วได้จัดพิมพ์หนังสือ ธรรมะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี ปีละ 3-4 เล่ม โดยนำบทบรรยายธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน หรือการรวบรวมธรรมะที่น่าสนใจมาจัดพิมพ์เพื่อ มอบเป็นธรรมบรรณาการแด่ผู้สนใจใฝ่ศึกษา เพื่อหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านและ นำไป ปฏิบัติภาวนาบ้างไม่มากก็น้อย

          ผู้สนใจแจ้งราย ละเอียดดังนี้ 1. ชื่อ หนังสือ  2. จำนวน ที่สั่งจอง 3. ชื่อ-นาม สกุล   4. หมาย เลขโทรศัพท์  5. ที่ อยู่ผู้รับ และ 6. แนบ หลักฐาน การโอนค่าจัดพิมพ์หนังสือ ทาง email: duangkaew.org@gmail.com หรือ โทรสาร 0-2049-7184 โดยจะดำเนินการจัดส่งหนังสือ ไปให้ท่านถึงบ้าน (จัดส่งเดือนละ 1 ครั้ง) โอนช่วยค่าจัดพิมพ์หนังสือได้ที่ ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน ประเภท ออมทรัพย์  เลข ที่ 040-2-33624-2 สาขา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า


"จาริกบุญ เผยแผ่ธรรม ในเยอรมัน" (Download)

โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

    หนังสือ บันทึกธรรมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมคำสอนของพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ที่เมตตาให้การอบรมสั่งสอนและสนทนาธรรมกับพระภิกษุสงฆ์ คุณแม่ชี อุบาสกอุบาสิกา และสาธุชนชาวเยอรมันและคนไทยในต่างแดน ตลอดระยะเวลาที่ท่านพำนักในประเทศเยอรมัน ซึ่งนับว่าเป็นธรรมะอันทรงคุณค่าที่น่า ศึกษา และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภาวนาต่อไป"อานาปานสติ" (Download)
โดย ท่านพ่อลี วัดอโศการาม สมุทรปราการ
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่ม ขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)

หนังสือเล่มนี้เป็นของท่าน พ่อ ลี วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานองค์สำคัญองค์หนึ่ง ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปรมาจารย์วัดป่ากรรมฐาน และท่านยังเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องขององค์หลวงตาพระมหาบัว เจ้าของวัชรธรรมสถานอีกด้วย ท่านได้กระทำประโยชน์คุณูปราการแก่พระพุทธศาสนาสายเถรวาท ไว้อย่างมากมาย ในหนังสือเล่มนี้ท่านได้ชี้แนะวิธีการภาวนาอานาปานสติไว้ อย่างละเอียดเหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึกฝน ใหม่และผู้ที่กระทำมานานแต่ติดขัดมิได้ ประจักษ์ในผลของการภาวนา ท่านให้อุบายในการภาวนาไว้อย่างดียิ่งสามารถฝึกฝนปฏิบัติได้อย่างสะดวกสบายยิ่งนัก จึงหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน และนำไปปฏิบัติ ภาวนาบ้างไม่มากก็น้อย

"จาริก บุญศึกษาเซน"
โดย ท่านอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี

กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 40 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 80 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


หนังสือเล่มนี้ อาจมิได้เป็นรูปแบบหนังสือธรรมะที่คุ้นเคยแต่ เป็นรูปแบบบันทึกการเดินทางคู่ไปกับการ บันทึก ธรรม ในขณะที่จาริกแสวงบุญในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นกับพระอาจารย์บุญมี ครูอาจารย์วัดถ้ำเต่า ท่านอาจารย์ได้นำคำสอนข้อเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธในญี่ปุ่นไว้ เป็นที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง เพราะสามารถน้อมเข้ามาใส่ตัวใส่ใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติภาวนาสำหรับตนเองได้ รูปแบบของศาสนาในต่างประเทศอาจมีรูปลักษณ์ ภายนอกที่แตกต่างกันบ้าง แต่แก่นแท้ภายในพระพุทธศาสนาไม่ได้เปลี่ยนไป บุคคลใดที่สามารถพิจารณาด้วยปัญญาผ่านรูป ลักษณ์ภายนอกเข้าไปได้ก็จะพบแก่นแท้ของพระ ธรรมซึ่งยังคงเป็นสัจธรรมเป็นจริงไม่จำกัด กาล สามารถรู้ได้เฉพาะตนควรน้อมเข้า
มาใส่ตนจริงๆ


"วัด ป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์"
 กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 50 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 100 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


      หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลาย เรื่องราวของการสร้างวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ ทั้งที่มาที่ไปของการสร้างวัด ขั้นตอนการสร้างวัด แบบแปลนแผนผังการจัดวางเสนาสนะและรูปแบบอาคาร หน้าที่เจ้าอาวาสในการดูแลวัดและระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัด รวมทั้งระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ยังได้รวบรวมคำสอนที่สำคัญของพ่อ แม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวไว้เป็นธรรมา นุสรณ์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจและ เกี่ยวข้องกับวัดป่ากรรมฐานอยู่บ้าง

"ธรรม คู่แข่งขัน"
โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
  
(หมด แล้ว) (Download)

            กิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งขันกัน การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลเท่าที่ควร พึงทราบจริตนิสัยของตนก่อนว่าหนักไปทางใด เพราะกิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งขันกัน สิ่งใดเป็นเพื่อความขัดขวางตัดรอนความดีและ ขัดขวางจิตใจไม่ให้ความสะดวกเพื่อประพฤติ ความดี เมื่ออนุโลมตามแล้วยิ่งกำเริบรังควานใหญ่ เหมือนคนไข้ชอบอาหารแสลงแก่โรค เมื่อรับประทานลงไปยิ่งยังโรคให้กำเริบ รุนแรงฉะนั้น สิ่งนั้นเรียกว่ามาร มารนี้ท่านจำแนกไว้มี ๕ คือ กิเลสมาร ขันธมาร มัจจุมาร เทวปุตตมาร และอภิสังขารมาร มารเหล่านี้ท่านก็ให้นามว่าธรรมเหมือนกัน แต่เป็นธรรมฝ่ายชั่ว และเป็นคู่แข่งขันกันกับธรรมฝ่ายดี ผู้ปฏิบัติเพื่อธรรมฝ่ายดี จึงต้องรบกับศัตรูเหล่านี้ให้ได้ชัยชนะ

"ผู้ อุ้มชูพระพุทธศาสนา"

โดย ท่านอาจารย์บุญมี ธัมมรโต (ตระกูลรัมย์) วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี

(หมด แล้ว)

          หนังสือ เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านที่คิดว่าการบรรลุ มรรคผล นิพพาน เป็นเพียงความฝันที่ไม่กล้าฝันและไม่รู้ว่า จะสามารถทำสำเร็จได้ใจชาติไหน หนังสือเล่มนี้จะทำให้เกิดพลังใจเข้มแข็งที่จะบำเพ็ญเพียรสั่งสมบุญบารมี เพื่อให้มีโอกาสได้เกิดในสมัยพุทธกาลข้าง หน้าได้สดับตรับฟังธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า ด้วยความหวังสุดท้ายว่าเราอาจเป็นบุคคล ประเภทพุทธเวไนย หนังสือที่ทรงคุณค่าพร้อมจะมอบให้ผู้ศรัทธา สนใจประพฤติปฏิบัติธรรม"ธรรมะ จากภูผาผึ้ง"

กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 40 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 80 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)

            คำสอนหลวงปู่ “ผู้ใดมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ และรู้จักตอบแทนคุณท่านที่ให้กำเนิด และเลี้ยงเรามา ผู้นั้นเป็นผู้เจริญและเป็นบุคคลที่หายาก ยิ่งได้มาบวช ปฏิบัติรักษาศีลภาวนา พ่อแม่จะได้รับอานิสงส์มากกว่าทำอย่างอื่น ดีแล้วที่ตั้งใจมาบวชอย่างนี้ ให้รีบเร่งปฏิบัติภาวนาเข้า ขออนุโมทนา”

"ใต้ ร่มโพธิญาณ"

พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

๙๐ ปี ชาตกาล ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑

กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 70 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 140 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)

การ ปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่การหลบ มันต้องสู้ ต้องพิจารณาหรือภาวนาให้รู้เรื่องตามความเป็นจริง แต่ครั้งแรกก็ต้องห่างไว้ก่อนและต้องสำรวม มากๆ


"ชีวประวัติ พระ อาจารย์มั่น"

กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 40 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 80 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ครั้ง หนึ่ง ใต้ร่มกาสาวพัสตร์"

(Download)
   

        ผมตัดสินใจบวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์อีกครั้ง หนึ่ง การบวชครั้งนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทางความคิดและประสบการณ์กับผมอย่างมาก จนไม่อยากที่จะลืมเลือนตามเวลาที่ผ่านไป ด้วยเหตุนี้ผมจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อ เป็นเครื่องเตือนใจตนเองถึงประสบการณ์ภายใต้ร่ม กาสาวพัสตร์ในครั้งนี้ ผมได้พยายามถ่ายทอดและบรรยาย ข้อวัตรปฏิบัติของพระนวกะหรือพระบวชใหม่ใน วัดป่า แห่งหนึ่งในอีสานที่สงบร่มเย็นเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง กายและใจ
"สันติภาพ ภายนอก สันติภาพภายใน"

พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

(Download)

   

        พระธรรมเทศนา ณ ประเทศภูฏาน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ "อวิชชาปิดบังทำให้เรายินดี ทำให้เรายินร้าย พิษสงของความยินดี ของความยินร้าย ก็คืออำนาจของตัณหาความดิ้นรนความทะยานอยาก ของผู้รู้"
"วันสำคัญในพระ พุทธศาสนา"
 
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 50 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 100 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ร่อนทอง"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 50 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 100 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ธรรมดาของชีวิต เป็นเช่นนั้น"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 40 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 80 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"นอกเหตุเหนือผล"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 40 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 80 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"สีมาวินิจฉัย"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 30 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 60 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ธรรมแห่งความดับ ทุกข์"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 30 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 60 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"คู่มืออุบาสก อุบาสิกา"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 20 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 40 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ทำอย่างไรจะหาย โกรธ"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"พระพุทธโอวาท ก่อนปรินิพพาน"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 30 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 60 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"แสงธรรมนำใจ"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 20 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 40 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ประวัติหลวงปู่ มั่น (ภูหล่น)"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 20 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 40 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"บทสวดมนต์วัชร ธรรม"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 50 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 100 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ทุกข์ทำไม หยุดใจให้ไร้อยาก"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"วิธีเดินจงกรม ภาวนา"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"สติปัฏฐานภาวนา"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"บุพการี"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"สมาธิ"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"ตำราดูพระ"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"วาจา"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"เบญจธรรม"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 20 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


"สวดมนต์ วัดป่าภูผาผึ้ง"
กรณีประสงค์ไม่เกิน 2 เล่ม ช่วยค่าจัดพิมพ์เล่มละ 50 บาท (จัดส่งฟรี)
หากประสงค์ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ช่วยค่าจัดพิมพ์ตามจริง เล่มละ 100 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเล่มละ 10 บาท)


         
    บริจาค หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ
  เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ให้เด็กนักเรียน ชาวบ้านในชนบท
   


    มูลนิธิดวง แก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๐๘-๑๘๗๕-๕๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๐๔๙-๗๑๘๔
E-mail :
duangkaew.org@gmail.com
Find us on Facebook